Algemene voorwaarden

versie: januari 2024

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Manon Berends, handelend onder de naam: MB Shoots.
Bij het boeken van een fotoshoot, workshop of bruidsreportage en maken van pasfoto's gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van MB Shoots. Deze zijn hieronder na te lezen.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens fotograaf

Website: www.mbshoots.nl
Telefoon : +31 (0)317 - 612927
Kvk   : 59175923

BTW : NL002295662B18

 

Auteursrecht/portretrecht
1. Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf of zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. Indien een partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste tweemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. Alleen foto’s met logo mogen gedeeld worden op social media

2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.

3. Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen.

4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 72 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Er kan gekozen worden uit meerdere pakketten zoals omschreven op de site. Zijn er andere afspraken overeen gekomen dan bevestig ik dit in de offerte.

Nadat per mail is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het bevestigen per mail van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het binnen 14 dagen betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. 

 

Wijzigingen in de offerte/prijslijst

Het gekozen pakket kan binnen 72 uur na tekenen worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na 72 uur wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van MB Shoots kunnen wijzigen door prijsstijgingen. 

 

Factuur en betaling 
Betaling van de fotoshoot dient te geschieden voor de fotoshoot, deze aanbetaling van 50% kan via de betaallink welke we per mail sturen. Na de fotoshoot kan het resterende bedrag voldaan worden, de nabestelling mag bij aflevering van de foto’s betaald worden in onze winkel of via een betaallink.

1. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 10 dagen na factuurdatum.

2. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf niet vergoed.

3. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

4. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

 

Annulering

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf de aanbetaling voor de opdracht in rekening.

4. In geval van annulering van een opdracht of een deel van een opdracht binnen 48 uur voor de geplande opdracht heeft MB Shoots recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

Bij een trouwreportage geldt dat als de opdracht binnen 6 maanden voor de gereserveerde trouwdatum wordt geannuleerd, 50% van de reportagekosten in rekening wordt gebracht. Bij een annulering binnen 3 maanden wordt 75% van de reportagekosten in rekening gebracht. Bij annulering van een studio-opdracht, zonder bericht hiervan binnen 24 uur voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 75% van de reportagekosten in rekening gebracht. Bij ziekte word de fotoshoot naar een ander moment ingepland zonder extra kosten.

 

Levering 
Vanaf het moment van definitief doorgeven van de nabestelling duurt het afwerken maximaal 2 weken. Voor levering van fotoproducten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. In overleg kan dit vervroegd worden en kunnen er spoedkosten gerekend worden tijdens drukke periodes.

 

Cadeaubonnen
De cadeaubonnen zijn 2 jaar geldig en inwisselbaar als betaling heeft plaatsgevonden. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten

 

Fotobestanden

1. U ontvangt de gratis gekozen fotobestanden welke bij uw pakket horen in web resolutie met logo nadat u uw keuze heeft gemaakt uit de fotogalerij. Kiest u voor hoge resolutie dan zijn deze zonder logo.

2. De foto’s die zijn gemaakt door MB Shoots vallen onder het auteursrecht. Dit betekent dat de geleverde foto’s in een andere bewerking of uitsnede op internet plaatsen niet is toegestaan.

3. De digitale bestanden zijn gekocht op gebruikersrecht, het auteursrecht blijft altijd van MB Shoots.

4.  Zorg er goed voor dat u de bestanden opslaat op diverse manieren zodat u deze niet kwijtraakt. Het beeldmateriaal zal minimaal 18 maanden worden bewaard door MB Shoots.

5. De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor opti- male kleurbewerkingen. Daarnaast zijn de leveranciers van de producten met grote zorg geselecteerd, waardoor er geen of slechts minimale kleurverschillen zullen optreden.

6. MB Shoots is niet verantwoordelijk voor de afdrukkwaliteit van de foto’s / fotoproducten als je deze elders besteld, bij een niet professioneel fotolab (Hema, Kruidvat, Albelli etc.) Wil je zeker zijn van een goed eindproduct dan adviseer ik deze te bestellen via MB Shoots.

7. Pasfoto's sturen wij per e-mail naar u op wanneer u deze bijbesteld, deze zijn te bestellen in 2 versies (pasfoto uitsnede of originele resolutie)

 

 

Aansprakelijkheid

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of filmmateriaal.

3. Fotograaf zal de geleverde materialen maximaal 18 maanden. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan het (rechts)personen geleverd heeft.

4. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag.

5. U kiest voor de stijl van MB Shoots en foto's worden naar smaak en professioneel inzicht bewerkt, er is geen aanspraak op de bewerkingen als de fotograaf hier achter staat, mocht er een bewerkings foutje zijn op getreden kijkt de fotograaf uiteraard met u mee voor een oplossing.

6. Pasfoto's welke worden afgekeurd kunnen wij overnieuw maken wanneer u een document van het gemeentehuis mee heeft gekregen. De zijn alleen dan kosteloos, MB Shoots retourneert geen geld maar bied u een nieuwe set pasfoto's aan.

 

Privacy/geheimhouding

1. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. MB Shoots respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.

2. Alle foto’s in onze promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming aan MB Shoots. Mocht er onverhoopt een beelddrager op de website van MB Shoots gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor gegeven is dan kunt u bellen naar 0317-612927. Ook kunt u een email sturen via het contactformulier. MB Shoots onderneemt direct stappen zodat deze beelddrager niet meer op de desbetreffende site gebruikt zal worden.

 

Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de MB Shoots. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.

2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

3. MB shoots zal ten alle tijden reageren op de klacht.

4. Klachten over pasfoto's kunnen binnen 3 weken na de opname gedaan worden, deze kunnen met een formulier welke u van het gemeentehuis krijgt kosteloos overnieuw gemaakt worden. Er word geen geld geretourneerd maar u krijgt wel een nieuwe set pasfoto's

 

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 

1. MB Shoots houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Er kan geen aanpraak gedaan worden op de door MB Shoots gewijzigde voorwaarden of prijzen.

3. Indien de opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.